U278木木冯木木LRIS写真套图62P冯木木尤果网

U278木木冯木木LRIS写真套图62P冯木木尤果网

今后治初起,以升麻干葛汤发之,后以升麻清胃汤化之,可为后世不磨之法。一目左右斜视,手足搐搦,名少阳痉。

 若存心不古,以吾言为妄谬,反以斯道杀人,负吾之用心,非吾之子也。首章恐痉病之脉有沉细者,即无汗表症之刚痉,亦用不得麻黄汤。

若表邪已解,肝胆里热,龙胆泻肝汤。然所以致其汗出者。

发热汗出不解,心下痞硬,下利,此邪走肠胃,宜用下法。 至于太阳少阳并病,其证头项强痛,目眩,如结胸,心下痞硬,当刺大椎、肺俞、肝俞,不可汗下。

一目左右斜视,手足搐搦,名少阳痉。若误认大肠燥屎唇焦,用承气汤下行逆治,其死更速。

阳明病,脉迟,食难用饱,饱则微烦头眩,必小便难,欲作谷疸。 五苓散见小便不利。

Leave a Reply